نوار راهبری


فرم ثبت
فرم ثبت نام
تاریخ ثبت فرم :
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره دانشجویی :
* رشته تحصیلی :
* مقطع تحصیلی :


* ورودی سال :
* شماره تماس :
* متقاضی حضور همراه در جشن :
تبصره
* تعداد همراه :
1- تعداد مجاز همراه در جشن دو نفر می باشد.
2- حضور همراه مستلزم پرداخت هزینه می باشد.
قابل توجه دانشجویان گرامی
در صورتی که مایل به سهیم نمودن سایرین در خاطرات دوران حضور خود در دانشگاه علوم پزشکی البرز هستید فایل مربوطه را در قسمت ذیل آپلود نمایید.
آپلود فایل
آپلود فایل :