معرفی پرسنل مدیریت پرستاری
نام و نام خانوادگی : الهام ابراهیم زاده معبود

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

پست سازمانی :کارشناسمسئولمدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629

ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com

 


نام و نام خانوادگی : فریبا ارحامی راد

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

پست سازمانی :کارشناس مدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629

ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com
نام و نام خانوادگی : ندا سلطان نژاد

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشدپرستاری

پست سازمانی :کارشناس مدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629


ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com


نام و نام خانوادگی :لیلا سعیدی نجات

مدرک تحصیلی :دیپلم

پست سازمانی :مسئول دفتر مدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629

ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com


جمعه 28 تير 1398   10:45:01

تصویر ها