پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آرایش ترمی فوریت های پزشکی

آرایش ترمی رشته فوریت های پزشکی


 مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ارائه واحد در طول هر نیمسال تحصیلی با ذکر کد رایانه ای


- آرایش ترمی  مقطع کاردانی رشته فوریت های پزشکی

-
آرایش ترمی  مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته فوریت های پزشکی

 


V5.4.0.0